کنارم هستی و با بودنت این خانه می رقصد

تمام خانه دارد با من دیوانه می رقصد

تو گرم پخت و پز بودی و من با چشم خود دیدم

تمام آشپزخانه هنرمندانه می رقصد

به زیر لب چه میخوانی که هرشب وقت تسبیحت

میان دست، با هر ذکر تو هر دانه می رقصد

مرا اهل تحجر عیب کردند و نفهمیدند

گلی دارد کنار خود اگر پروانه می رقصد

زمین لرزید، اما نه! زمین لرزه نبود ای ماه!

که دارد پا به پای من تمام خانه می رقصد

 

سیدمحمدمهدی شفیعی