مرا چه کار به این زندگی؟! -به خوب و بدش-

که در کنار توام سال های بی عددش

سپندوار به پای زمانه می سوزم

که از تو دور بماند نگاه پر حسدش

من از تو هر چه که دیدم کمال زیبایی ست

بهار هیچ به جز گل نداشت در سبدش

گره گشایی زلفت، گشایش غم هاست

همان که بوده ام از دیرسال در صددش

تو آن زنی که در این چارفصل دلتنگی

شکوفه داده دلم در بهار چارقدش

 

محمد شکری‌فرد