دیدار ما هرچند دورادور، زیباست!

دیگر پذیرفتم که ماه از دور زیباست

هرچند موسایت نخواهم شد ولی باز

از تو چه پنهان! درد دل با طور زیباست

دنیا همیشه دل به خواه ما نبوده

باور بکن بعضی گره ها کور زیباست

بس کن عزیزم طاقت باران ندارم

این چشم ها ... این چشم ها مغرور زیباست!

هرچند شب با نور سرد ماه جور است

اما شب چشمان تو ناجور زیباست

وقتی که دریا تنگ ماهی های خسته ست

مُردن میان تار و پود تور زیباست

وقتی که غم هایم غمِ عشق تو باشد

از مهد چشمانم اگر تا گور... زیباست!

 

رویا باقری