یاد تو

پشت پنجره نشست

مثل یک کبوتر سفید

با صدای در

پر زد و پرید

 

حامد محقق