همیشه چیزهایی را که نداشته ام

بیشتر دوست داشته ام

مثل تو

که بسیار دوری

که بسیار ندارمت...

 

پابلو نرودا