شادم نه این که فکر کنی غم نداشتم!

لب داشتم که نی بزنم، دم نداشتم

دستم به باغ رو به اتاقم نمی رسید

هم سیب سرخ داشتم و هم نداشتم...

من سر به زیر و جان به لبم، اشک مریمم

تا قبل بوسه های تو شبنم نداشتم

در حق عشق جز تو کسی مادری نکرد

کاش ای غم عزیز! تو را هم نداشتم

گفتی: "خوش آن زمان که مرا دوست داشتی"

هنگام رفتنت به تو گفتم... نداشتم

 

آرزو سبزوار قهفرخی