در گوش چاه گوهر نجوا نمی‌شکست

ای آشیان درد! علی داشت تا تو را ...


قادر طهماسبی (فرید)