دانه با بهار

یک قرار داشت

باز هم بهار

دانه را سر قرار کاشت!

دانه بی‌قرار شد؛ جوانه زد!

 

فائزه فرزانه