تو نیستی و هنوز مورچه ها

شیار گندم را دوست دارند

و چراغ هواپیما در شب دیده می شود

عزیزم

هیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر می گیرد

از ریل خارج نمی شود.

 

و من

گوزنی که می خواست

با شاخ هایش قطاری را نگه دارد.

 

غلامرضا بروسان