استاد  غلامرضا شکوهی شاعر پیشکسوت خراسانی، از دنیا رخت بربست. شعر عاشقانه این ضایعه را به جامعه ادبی کشور تسلیت می گوید.