به بهار بدهکارم

دست کم یک شعر برای هر شکوفه

به پنجشنبه بدهکارم

دست کم یک شعر برای هر ثانیه

به تو بدهکارم

دست کم یک جان برای هر لبخند

 

علی محمد مودب