ای مردمان بگویید آرام جان من کو؟

راحت‌فزای هرکس محنت‌رسان من کو؟

نامش همی نیارم بردن به پیش هرکس

گه گه به ناز گویم سرو روان من کو؟

در بوستان شادی هرکس به چیدن گل

آن گل که نشکفیده‌ست در بوستان من کو؟

جانان من سفر کرد با او برفت جانم

بازآمدن از ایشان پیداست آن من کو؟

هرچند در کمینه نامه همی نیرزم

در نامه بزرگان زو داستان من کو؟

هرکس به خان و مانی دارند مهربانی

من مهربان ندارم نامهربان من کو؟

 

انوری