امسال نیز یکسره سهم شما بهار

ما را در این زمانه چه کاری‌ست با بهار؟

از پشت شیشه‌های کدر، مات مانده‌ام

کاین باغ رنگ، کار خزان است یا بهار؟

حتی تو را ز حافظۀ  گل گرفته اند

ای مثل من غریب در این روزها، بهار!

دیشب هوایی تو شدم باز این غزل

صادق‌ترین گواه دل تنگ ما بهار

گلهای بی شمیم به وجدم نمی‌کشند

رقصی در این میانه بماناد تا بهار...

 

محمدعلی بهمنی